Mũi khoan HSS của AMAYA - PHÁP

  • Giá bán: Liên hệ

 

Désignation

  Ø outils Ø de queue Longueur
utile
Longueur
totale
A-10 d00.20 Foret Hss Din 338 0.20 0.20 2 19
A-10 d00.25 Foret Hss Din 338 0.25 0.25 3 19
A-10 d00.30 Foret Hss Din 338 0.30 0.30 3 19
A-10 d00.40 Foret Hss Din 338 0.40 0.40 5 20
A-10 d00.50 Foret Hss Din 338 0.50 0.50 6 22
A-10 d00.60 Foret Hss Din 338 0.60 0.60 7 24
A-10 d00.70 Foret Hss Din 338 0.70 0.70 9 28
A-10 d00.75 Foret Hss Din 338 0.75 0.75 9 28
A-10 d00.80 Foret Hss Din 338 0.80 0.80 10 30
A-10 d00.90 Foret Hss Din 338 0.90 0.90 11 32
A-10 d01.00 Foret hss Din 338 1.00 1.00 12 34
A-10 d01.10 Foret Hss Din 338 1.10 1.10 14 38
A-10 d01.20 Foret Hss Din 338 1.20 1.20 16 38
A-10 d01.25 Foret Hss Din 338 1.25 1.25 16 38
A-10 d01.30 Foret Hss Din 338 1.30 1.30 16 38
A-10 d01.40 Foret Hss Din 338 1.40 1.40 18 40
A-10 d01.50 Foret Hss Din 338 1.50 1.50 18 40
A-10 d01.55 Foret Hss Din 338 1.55 1.55 20 43
A-10 d01.60 Foret Hss Din 338 1.60 1.60 20 43
A-10 d01.70 Foret Hss Din 338 1.70 1.70 20 43
A-10 d01.75 Foret Hss Din 338 1.75 1.75 22 46
A-10 d01.80 Foret Hss Din 338 1.80 1.80 22 46
A-10 d01.90 Foret Hss Din 338 1.90 1.90 22 46
A-10 d02.00 Foret Hss Din 338 2.00 2.00 24 49
A-10 d02.10 Foret Hss Din 338 2.10 2.10 24 49
A-10 d02.20 Foret Hss Din 338 2.20 2.20 27 53
A-10 d02.25 Foret Hss Din 338 2.25 2.25 27 53
A-10 d02.30 Foret Hss Din 338 2.30 2.30 27 53
A-10 d02.40 Foret Hss Din 338 2.40 2.40 30 57
A-10 d02.50 Foret Hss Din 338 2.50 2.50 30 57
A-10 d02.55 Foret Hss Din 338 2.55 2.55 30 57
A-10 d02.60 Foret Hss Din 338 2.60 2.60 30 57
A-10 d02.70 Foret Hss Din 338 2.70 2.70 33 61
A-10 d02.75 Foret Hss Din 338 2.75 2.75 33 61
A-10 d02.80 Foret Hss Din 338 2.80 2.80 33 61
A-10 d02.90 Foret Hss Din 338 2.90 2.90 33 61
A-10 d03.00 Foret Hss Din 338 3.00 3.00 33 61
A-10 d03.10 Foret Hss Din 338 3.10 3.10 36 65
A-10 d03.20 Foret Hss Din 338 3.20 3.20 36 65
A-10 d03.25 Foret Hss Din 338 3.25 3.25 36 65
A-10 d03.30 Foret Hss Din 338 3.30 3.30 36 65
A-10 d03.40 Foret Hss Din 338 3.40 3.40 39 70
A-10 d03.50 Foret Hss Din 338 3.50 3.50 39 70
A-10 d03.60 Foret Hss Din 338 3.60 3.60 39 70
A-10 d03.70 Foret Hss Din 338 3.70 3.70 39 70
A-10 d03.75 Foret Hss Din 338 3.75 3.75 39 70
A-10 d03.80 Foret Hss Din 338 3.80 3.80 43 75
A-10 d03.90 Foret Hss Din 338 3.90 3.90 43 75
A-10 d04.00 Foret Hss Din 338 4.00 4.00 43 75
A-10 d04.10 Foret Hss Din 338 4.10 4.10 43 75
A-10 d04.20 Foret Hss Din 338 4.20 4.20 43 75
A-10 d04.25 Foret Hss Din 338 4.25 4.25 43 75
A-10 d04.30 Foret Hss Din 338 4.30 4.30 47 80
A-10 d04.40 Foret Hss Din 338 4.40 4.40 47 80
A-10 d04.50 Foret Hss Din 338 4.50 4.50 47 80
A-10 d04.60 Foret Hss Din 338 4.60 4.60 47 80
A-10 d04.70 Foret Hss Din 338 4.70 4.70 47 80
A-10 d04.75 Foret Hss Din 338 4.75 4.75 47 80
A-10 d04.80 Foret Hss Din 338 4.80 4.80 52 86
A-10 d04.90 Foret Hss Din 338 4.90 4.90 52 86
A-10 d05.00 Foret Hss Din 338 5.00 5.00 52 86
A-10 d05.10 Foret Hss Din 338 5.10 5.10 52 86
A-10 d05.20 Foret Hss Din 338 5.20 5.20 52 86
A-10 d05.25 Foret Hss Din 338 5.25 5.25 52 86
A-10 d05.30 Foret Hss Din 338 5.30 5.30 52 86
A-10 d05.40 Foret Hss Din 338 5.40 5.40 57 93
A-10 d05.50 Foret Hss Din 338 5.50 5.50 57 93
A-10 d05.60 Foret Hss Din 338 5.60 5.60 57 93
A-10 d05.70 Foret Hss Din 338 5.70 5.70 57 93
A-10 d05.75 Foret Hss Din 338 5.75 5.75 57 93
A-10 d05.80 Foret Hss Din 338 5.80 5.80 57 93
A-10 d05.90 Foret Hss Din 338 5.90 5.90 57 93
A-10 d06.00 Foret Hss Din 338 6.00 6.00 57 93
A-10 d06.10 Foret Hss Din 338 6.10 6.10 63 101
A-10 d06.20 Foret Hss Din 338 6.20 6.20 63 101
A-10 d06.25 Foret Hss Din 338 6.25 6.25 63 101
A-10 d06.30 Foret Hss Din 338 6.30 6.30 63 101
A-10 d06.40 Foret Hss Din 338 6.40 6.40 63 101
A-10 d06.50 Foret Hss Din 338 6.50 6.50 63 101
A-10 d06.60 Foret Hss Din 338 6.60 6.60 63 101
A-10 d06.70 Foret Hss Din 338 6.70 6.70 63 101
A-10 d06.75 Foret Hss Din 338 6.75 6.75 69 109
A-10 d06.80 Foret Hss Din 338 6.80 6.80 69 109
A-10 d06.90 Foret Hss Din 338 6.90 6.90 69 109
A-10 d07.00 Foret Hss Din 338 7.00 7.00 69 109
A-10 d07.10 Foret Hss Din 338 7.10 7.10 69 109
A-10 d07.20 Foret Hss Din 338 7.20 7.20 69 109
A-10 d07.25 Foret Hss Din 338 7.25 7.25 69 109
A-10 d07.30 Foret Hss Din 338 7.30 7.30 69 109
A-10 d07.40 Foret Hss Din 338 7.40 7.40 69 109
A-10 d07.50 Foret Hss Din 338 7.50 7.50 69 109
A-10 d07.60 Foret Hss Din 338 7.60 7.60 75 117
A-10 d07.70 Foret Hss Din 338 7.70 7.70 75 117
A-10 d07.75 Foret Hss Din 338 7.75 7.75 75 117
A-10 d07.80 Foret Hss Din 338 7.80 7.80 75 117
A-10 d07.90 Foret Hss Din 338 7.90 7.90 75 117
A-10 d08.00 Foret Hss Din 338 8.00 8.00 75 117
A-10 d08.10 Foret Hss Din 338 8.10 8.10 75 117
A-10 d08.20 Foret Hss Din 338 8.20 8.20 75 117
A-10 d08.25 Foret Hss Din 338 8.25 8.25 75 117
A-10 d08.30 Foret Hss Din 338 8.30 8.30 75 117
A-10 d08.40 Foret Hss Din 338 8.40 8.40 75 117
A-10 d08.50 Foret Hss Din 338 8.50 8.50 75 117
A-10 d08.60 Foret Hss Din 338 8.60 8.60 81 125
A-10 d08.70 Foret Hss Din 338 8.70 8.70 81 125
A-10 d08.75 Foret Hss Din 338 8.75 8.75 81 125
A-10 d08.80 Foret Hss Din 338 8.80 8.80 81 125
A-10 d08.90 Foret Hss Din 338 8.90 8.90 81 125
A-10 d09.00 Foret Hss Din 338 9.00 9.00 81 125
A-10 d09.10 Foret Hss Din 338 9.10 9.10 81 125
A-10 d09.20 Foret Hss Din 338 9.20 9.20 81 125
A-10 d09.25 Foret Hss Din 338 9.25 9.25 81 125
A-10 d09.30 Foret Hss Din 338 9.30 9.30 81 125
A-10 d09.40 Foret Hss Din 338 9.40 9.40 81 125
A-10 d09.50 Foret Hss Din 338 9.50 9.50 81 125
A-10 d09.60 Foret Hss Din 338 9.60 9.60 87 133
A-10 d09.70 Foret Hss Din 338 9.70 9.70 87 133
A-10 d09.75 Foret Hss Din 338 9.75 9.75 87 133
A-10 d09.80 Foret Hss Din 338 9.80 9.80 87 133
A-10 d09.90 Foret Hss Din 338 9.90 9.90 87 133
A-10 d10.00 Foret Hss Din 338 10.00 10.00 87 133
A-10 d10.10 Foret Hss Din 338 10.10 10.10 87 133
A-10 d10.20 Foret Hss Din 338 10.20 10.20 87 133
A-10 d10.25 Foret Hss Din 338 10.25 10.25 87 133
A-10 d10.30 Foret Hss Din 338 10.30 10.30 87 133
A-10 d10.40 Foret Hss Din 338 10.40 10.40 87 133
A-10 d10.50 Foret Hss Din 338 10.50 10.50 87 133
A-10 d10.60 Foret Hss Din 338 10.60 10.60 87 133
A-10 d10.70 Foret Hss Din 338 10.70 10.70 94 142
A-10 d10.75 Foret Hss Din 338 10.75 10.75 94 142
A-10 d10.80 Foret Hss Din 338 10.80 10.80 94 142
A-10 d10.90 Foret Hss Din 338 10.90 10.90 94 142
A-10 d11.00 Foret HSS Din 338 11.00 11.00 94 142
A-10 d11.10 Foret Hss Din 338 11.10 11.10 94 142
A-10 d11.20 Foret Hss Din 338 11.20 11.20 94 142
A-10 d11.25 Foret Hss Din 338 11.25 11.25 94 142
A-10 d11.30 Foret Hss Din 338 11.30 11.30 94 142
A-10 d11.40 Foret Hss Din 338 11.40 11.40 94 142
A-10 d11.50 Foret Hss Din 338 11.50 11.50 94 142
A-10 d11.60 Foret Hss Din 338 11.60 11.60 94 142
A-10 d11.70 Foret Hss Din 338 11.70 11.70 94 142
A-10 d11.75 Foret Hss Din 338 11.75 11.75 94 142
A-10 d11.80 Foret Hss Din 338 11.80 11.80 94 142
A-10 d11.90 Foret Hss Din 338 11.90 11.90 101 151
A-10 d12.00 Foret Hss Din 338 12.00 12.00 101 151
A-10 d12.10 Foret Hss Din 338 12.10 12.10 101 151
A-10 d12.20 Foret Hss Din 338 12.20 12.20 101 151
A-10 d12.25 Foret Hss Din 338 12.25 12.25 101 151
A-10 d12.30 Foret Hss Din 338 12.30 12.30 101 151
A-10 d12.40 Foret Hss Din 338 12.40 12.40 101 151
A-10 d12.50 Foret Hss Din 338 12.50 12.50 101 151
A-10 d12.60 Foret Hss Din 338 12.60 12.60 101 151
A-10 d12.70 Foret Hss Din 338 12.70 12.70 101 151
A-10 d12.75 Foret Hss Din 338 12.75 12.75 101 151
A-10 d12.80 Foret Hss Din 338 12.80 12.80 101 151
A-10 d12.90 Foret Hss Din 338 12.90 12.90 101 151
A-10 d13.00 Foret Hss Din 338 13.00 13.00 101 151
A-10 d13.25 Foret Hss Din 338 13.25 13.25 108 160
A-10 d13.50 Foret Hss Din 338 13.50 13.50 108 160
A-10 d13.75 Foret Hss Din 338 13.75 13.75 108 160
A-10 d14.00 Foret Hss Din 338 14.00 14.00 108 160
A-10 d14.25 Foret Hss Din 338 14.25 14.25 114 169
A-10 d14.50 Foret Hss Din 338 14.50 14.50 114 169
A-10 d14.75 Foret Hss Din 338 14.75 14.75 114 169
A-10 d15.00 Foret Hss Din 338 15.00 15.00 114 169
A-10 d15.25 Foret Hss Din 338 15.25 15.25 120 178
A-10 d15.50 Foret Hss Din 338 15.50 15.50 120 178
A-10 d15.75 Foret Hss Din 338 15.75 15.75 120 178
A-10 d16.00 Foret Hss Din 338 16.00 16.00 125 184
A-10 d16.25 Foret Hss Din 338 16.25 16.25 125 184
A-10 d16.50 Foret Hss Din 338 16.50 16.50 125 184
A-10 d16.75 Foret Hss Din 338 16.75 16.75 125 184
A-10 d17.00 Foret hss Din 338 17.00 17.00 130 191
A-10 d17.25 Foret Hss Din 338 17.25 17.25 130 191
A-10 d17.50 Foret Hss Din 338 17.50 17.50 130 191
A-10 d17.75 Foret Hss Din 338 17.75 17.75 130 191
A-10 d18.00 Foret Hss Din 338 18.00 18.00 135 198
A-10 d18.25 Foret Hss Din 338 18.25 18.25 135 198
A-10 d18.50 Foret Hss Din 338 18.50 18.50 135 198
A-10 d18.75 Foret Hss Din 338 18.75 18.75 135 198
A-10 d19.00 Foret Hss Din 338 19.00 19.00 140 205
A-10 d19.25 Foret Hss Din 338 19.25 19.25 140 205
A-10 d19.50 Foret Hss Din 338 19.50 19.50 140 205
A-10 d19.75 Foret Hss Din 338 19.75 19.75 140 205
A-10 d20.00 Foret Hss Din 338 20.00 20.00 140 205

Sản phẩm cùng danh mục

Khoan Vát mép

Giá bán: Liên hệ

Logo Đối tác

Được hợp nhất từ công ty VIKYNO ( TL năm 1967) và VINAPPRO ( TL 1968) kể từ 01/01/2009, với tên GD là SVEAM ( SOUTHERN VIETNAM ENGINE AND AGRICULTURA MACHINERY COMPANY LIMITED). SVEAM trực thuộc Tổng Công Ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam ( Bộ C

Hỗ trợ trực tuyến